Tên tài liệu
Ngày tạo
Tải về
TCVN 11892-1:2017 Thực hành nông nghiệp tốt tại Việt Nam (VietGAP) - Phần 1: Trồng trọt
14-07-2018
Nghị định số 15/2018/NĐ-CP về Quy định chi tiết thi hành 1 số điều của Luật An toàn thực phẩm
14-07-2018
TCVN 11041-2:2017 Nông nghiệp hữu cơ - Phần 2: Trồng trọt hữu cơ
14-07-2018
TCVN 11041-1:2017 Nông nghiệp hữu cơ - Phần 1: Yêu cầu chung đối với sản xuất, chế biến, ghi nhãn sản phẩm nông nghiệp hữu cơ
14-07-2018
TCVN 11041-3:2017 Nông nghiệp hữu cơ - Phần 3: Chăn nuôi hữu cơ
14-07-2018
TCVN 11041-4:2017 Nông nghiệp hữu cơ - Phần 4: Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống sản xuất và chế biến sản phẩm hữu cơ
14-07-2018
ISO 22000:2018 - Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm - Yêu cầu đối với các tổ chức trong chuỗi thực phẩm
01-07-2018