Một số điểm mới trong Nghị đinh 15/2018/NĐ-CP - Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm

12018-07-11 08:19:22 UTC
Binh 4a

Ngày 02/02/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2018/NĐ-CP - Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm. Dưới đây là một số điểm mới được VNC tổng hợp để doanh nghiệp, cá nhân có liên quan tham khảo:

Điều 4: Tự công bố sản phẩm

1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm thực hiện tự công bố thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ chứa đựng thực phẩm, vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm (sau đây gọi chung là sản phẩm) trừ các sản phẩm quy định tại khoản 2 Điều này và Điều 6 Nghị định này.

2. Sản phẩm, nguyên liệu sản xuất, nhập khẩu chỉ dùng để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu hoặc phục vụ cho việc sản xuất nội bộ của tổ chức, cá nhân không tiêu thụ tại thị trường trong nước được miễn thực hiện thủ tục tự công bố sản phẩm.

 

Bài viết liên quan