Hinh 3

Tư vấn hệ thống ISO/IEC 17025

1. ISO/IEC 17025 là gì? ISO/IEC 17025 là tiêu chuẩn quốc tế (do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế...
1 619077 1412998095

Đào tạo đánh giá viên nội bộ

♦ Tại sao cần phải thực hiện đánh giá nội bộ? Tất cả các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý như IS...
1 619077 1412998095

Đào tạo kiến thức ATVSTP

Tại điều 7, chương II, Nghị định 39/2017/NĐ-CP về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản quy định cá...