20619143236 cong bo tieu chuan co so

Xây dựng và công bố TCCS

A. XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN CƠ SỞ: Việc xây dựng tiêu chuẩn thực phẩm dựa trên hai nguyên tắc chính...