Giay phep sxpb

Giấy phép sản xuất phân bón

A. Tổ chức, cá nhân sản xuất phân bón phải bảo đảm các điều kiện sau đây: a) Tổ chức, cá nhân ...